Combating of Elder Abuse -Grundtvig-oppimiskumppanuushanke

Uutta koulutusmateriaalia ja menetelmiä Grundtvig –hankkeesta

Vuosina 2013-2015 toiminut, Suvanto ry:n koordinoima Combating Elder Abuse Grundtvig –oppimiskumppanuushanke saatiin loppuraportin myötä päätökseen syyskyyn 2015 lopussa. Grundtvig-hankkeet ovat osa Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Hankkeen tavoitteina oli lisätä tietoa tavoista ehkäistä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kansallisilla ja Euroopan tasoilla sekä jakaa ja kehittää innovatiivista koulutusmateriaalia vapaaehtoisten, omaishoitajien, ikääntyneiden sekä heidän perheidensä tarpeisiin. Suvannon kumppaneita oppimiskumppanuudessa olivat järjestöt Anziani e Non Solo Italiasta, Age Action Irlannista sekä Habilitas-aikuiskoulutuskeskus Romaniasta.

Vuosina 2013–2015 toimineen hankkeen lopputuotoksena loimme ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan perehdyttävän koulutusmateriaalipaketin. Kouluttajan käsikirja sekä siihen liittyvät materiaalit pohjautuvat teoreettisesti sukupolvien välisen ymmärryksen ja empatian käsitteeseen (’generational intelligence’, Simon Biggs). Keskiössä on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ymmärtäminen ikäsyrjinnän ilmiön kautta. Materiaalin pohjalta järjestettävissä olevien, muutaman tunnin mittaisten työpajojen kohderyhmänä ovat erityisesti omaishoitajat, mutta materiaali on sovellettavissa myös muille hankkeen kohderyhmille. Koulutusmateriaali tullaan kääntämään suomeksi ensi vuoden puolella. Englanninkielinen versio on ladattavissa ilmaiseksi hankkeen nettisivuilta osoitteesta www.combatingelderabuse.eu.

Hankkeen lopputuotosta ideoitiin ja kehitettiin neljän, kussakin hankekumppanimaassa järjestetyn hanketapaamisen yhteydessä, johon kuhunkin osallistui Suvannon työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä. Ensimmäisen hanketapaamisen ja siihen liittyneen seminaarin järjestivät tammikuussa 2014 Helsingissä Suvannon työntekijät yhteistyössä Diak-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Tapaamisessa kukin hankekumppanijärjestö kertoi itsestään sekä vanhuksiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä omassa maassaan. Kesäkuussa 2014 Irlannin Dublinissa järjestetyssä hanketapaamisessa kartoitimme tarkemmin yhtäläisyyksiä koulutusmateriaalin tarpeesta maissamme, ja pääsimme yhteisymmärrykseen hankkeen tuloksena tuotettavan koulutusmateriaalin pääkohderyhmästä sekä sisällöstä. Romanian Bukarestin hanketapaamisessa lokakuussa 2014 kävimme läpi alustavan koulutusmateriaalin ja saatoimme sen testattavaksi omaishoitajaryhmille kussakin hankekumppanimaassa. Suomessa testaus suoritettiin Juuri-hankkeen hankevastaavien toimesta Oulussa. Italian päätöstapaamisessa toukokuussa 2015 kävimme läpi materiaalin testauksesta saadun omaishoitajien ja kouluttajien palautteen, ja teimme sen pohjalta tarvittavat muokkaukset kouluttajan käsikirjasta, PowerPoint-esityksestä sekä lautapelistä materiaaleina koostuvaan koulutuspakettiin.

Hanketapaamisten mukavan ilmapiirin ja inspiroivien tulosten innoittamina hankekumppanit hakivat ja saivat Combating Elder Abuse –hankkeelle jatkoa. Erasmus+ -oppimiskumppanuuden muodossa syyskuussa alkanut, tällä kertaa Irlannin Age Action –järjestön koordinoima Socio-drama Tackling Ageism, Preventing abuse –hanke kehittää edeltävän hankkeen pohjalle sosiodraamaa hyödyntäviä menetelmiä, joilla lisätään erityisesti hoitolaitoksissa asuvien ja palvelukeskuksissa vierailevien ikäihmisten sekä hoitohenkilökunnan tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta. Erityisosaaminen sosiodraaman menetelmiin sosiaalisten ongelmien ehkäisemistyössä saadaan uudelta kumppanilta, irlantilaiselta Gaiety School of Acting –draamakoululta. Kerromme Erasmus+ – hankkeen kuulumisia tulevissa matkakertomuksissa ja jäsenkirjeissä. Epäilemättä tuleva hanke tulee entisestään lisäämään päättyneen Grundvig-hankkeen kautta saamaamme tietoa ja ymmärrystä ikääntyneiden kaltoinkohtelun ilmiöstä ja erilaisista ennaltaehkäisyn toimintamalleista eri kulttuurikonteksteissa Euroopan tasolla. Tulemme jatkossa hyödyntämään Grundtvig-hankkeessa kehitettyä koulutusmateriaalia niin Suvannon kuin Juuri-hankkeenkin valistus- ja asiakastyössä.

Lisätietoa: hankkeen nettisivut

Matkakertomuksia hanketapaamisista vuosilta 2014-2015:

Duplin-Irlanti-kesakuussa-2014

Bukarest, Romania lokakuussa 2014

Carpi, Italia toukokuussa 2015