JUURI-HANKE 2013-2017

Vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttaminen arjen käytäntöihin – JUURI-hanke 2013-2017.
 
 
JUURI-HANKKEEN tarkoitus
– Yhdistää kaksi asiantuntijuutta: vanhustyö ja väkivallan vastainen työ yhteiseksi monipuoliseksi ja uudeksi osaamiseksi. Tällä halutaan palvella parhaiten ikääntyneitä ihmisiä, jotka ovat kokeneet lähisuhteissaan kaltoinkohtelua ja väkivaltaa ja tarvitsevat erilaista apua ja tukea.
– Kerätä riittävän paljon tietoa ja käytännön kokemusta vanhus- ja väkivaltatyöstä
– Hakea tietoa ja osaamista siitä, miten osaamisen juurruttaminen tapahtuu sekä jakaa tietoa siitä, mitkä keinot toimivat parhaiten käytännössä.
Tavoitteemme
on tuottaa uudenlaista osaamista ja toimintatapoja ammattilaisille sekä vanhus- ja väkivaltatyöhön liittyville organisaatioille, jotta kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneet ikääntyneet saisivat parhaan mahdollisen avun ja tuen.
Hankkeen toteuttaminen
Hankkeen valtakunnallisesta toteutuksesta vastaa ikääntyneiden kohtaaman väkivallan vastaisen työn asiantuntijaorganisaatio Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. Suvanto jakaa hankkimaansa tietoa ja osaamista alueellisen toiminnan käyttöön. Suvanto ry myös kerää ja jakaa tietoa valtakunnallisista ja kansainvälisistä kaltoinkohtelun vastaisista toimista ja onnistuneista kokemuksista. Suvanto ry vastaa siitä, että hankkeessa saatu tieto ja kokemus kerätään ja että hyötykäyttöön otetaan ne juurruttamisen menetelmät, jotka tuottavat tulosta.
Hankkeen alueellinen toiminta ja uusien toiminta- ja työkäytäntöjen testaaminen tehdään yhteistyökumppaneina toimivien Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Oulun Seudun Mäntykoti ry:n toimesta. Yhteistyökumppanit muodostavat yhdessä uudenlaisen osaamisen keskittymän Oulun alueelle ja toimivat samalla hankkeen juurruttamistyön pilotoimisen kohteina sekä osaamisen ja kokemuksien jakajina.
Muina yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mm. Ensi- ja turvakotien liitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Yhteistyötä tehdään myös muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kuten kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekä poliisin ja pelastustoimen työntekijöiden kanssa.
Hankkeen Facebook-sivu

Vanhustyön turvaopas

Juuri-hankkeen työ tiivistyy käsikirjassa, joka nostaa esille tärkeää tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta, antaa työkaluja niihin puuttumiseen ja innostaa ammattilaisia osaamisen kehittämiseen. Käsikirja antaa myös äänen kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokeneille ikääntyneille naisille ja miehille – henkilöille, joita kuullaan harvoin. Käsikirja on suunnattu erityisesti ikääntyneiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, mutta myös kaikille vanhuksiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisesta työstä kiinnostuneille.
Täällä on lupa puhua väkivallasta – käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön.