Vankka verkko – Ikäihmisten kaltoinkohtelun ehkäisy moniammatillisen verkostotyön ja vertaistuen avulla 2006-2010 -projekti

Vankka verkko – Ikäihmisten kaltoinkohtelun ehkäisy moniammatillisen verkostotyön ja vertaistuen avulla 2006-2010 -projekti

Projektin tavoitteena oli etsiä ja kehittää jo olemassa olevia verkostoja hyödyntäviä toimintamalleja ja -menetelmiä ikääntyviin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa, havainnoinnissa, puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä.
Projektissa kehitettiin työmenetelmiä ja toimintatapoja sekä järjestettiin tiedotus- ja koulutustoimintaa. Kohderyhmänä olivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kunnissa, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi toiminta kohdennettiin opiskelijoihin, vapaaehtoisiin ja muihin ikääntyneitä työssään kohtaaviin ammattilaisiin, kuten poliisiin, oikeusviranomaisiin ja seurakuntien työntekijöihin.
Projektin tiedotustoiminnan ja vertaistukitoiminnan kohderyhmänä olivat ikääntyneet henkilöt ja heidän läheisensä.
Projekti oli kokonaisuudessaan Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa toimintaa.