Tietoa ammattilaisille

Ikäihmisten kaltoinkohtelu

Mitä tarkoitetaan ikääntyneisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla?

Ikäihmisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden. Yleensä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan yli 65 -vuotiaisiin kohdistuvaa fyysistä ja/tai psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyöntiä tai muunlaista oikeuksien rajoittamista ja loukkaamista ja ikäihmisen ihmisarvoa alentavaa kohtelua.

Kaltoinkohtelu voi olla parisuhde-, perhe- tai lähisuhdeväkivalta, jolloin kaltoinkohtelu tapahtuu ikäihmisen läheisessä ihmissuhteessa. Se voi ilmetä myös hoitosuhteessa huonona ja epäeettisenä kohteluna tai palvelujärjestelmän ja yhteiskunnan taholta rakenteellisena kaltoinkohteluna esimerkiksi palveluiden epäämisenä tai ikäsyrjintänä.

Kaltoinkohtelua on…

Fyysinen väkivalta, jolla tarkoitetaan kaikkea fyysisen kivun ja vahingon aiheuttamista, esim. lyömällä, tönimällä, nipistämällä tai puristamalla.

Fyysistä väkivaltaa tapahtua myös silloin, jos hoitotyön yhteydessä käytetään tilanteeseen nähden tarpeettoman rajuja otteita, joista aiheutuu ikäihmiselle ylimääräistä kipua tai muunlaista kärsimystä. Myös yli- tai alilääkitseminen sekä hoidon ja avun laiminlyönti voi pahimmillaan olla fyysistä väkivaltaa.

Psyykkinen väkivalta, jolloin ikäihmiselle tuotetaan tarkoituksellisesti henkistä ahdistusta ja pelkoa esimerkiksi nimittelemällä, huutamalla tai kohtelemalla häntä muutoin alentavasti ja loukkaavasti.

Mitätöiminen, nöyryyttäminen, pelottelu, uhkaileminen, kiristäminen ja eristäminen ovat psyykkisen väkivallan ilmenemisen muotoja. Emotionaalisesta väkivallasta puhutaan silloin, kun teon tai tekemättä jättämisen taustalla vaikuttaa voimakas tunneriippuvuus tekijän ja kokijan välillä.

Hengellinen väkivalta, jolla tarkoitetaan ikääntyneen vakaumuksen ja uskonnon harjoittamisen kieltämistä, mitätöintiä tai halventamista. Hengellistä väkivaltaa on myös, jos uskonnon tai vakaumuksen nimissä tuotetaan ikääntyneelle ahdistusta, pelkoa ja kärsimystä.

Seksuaalinen hyväksikäyttö, jolla tarkoitetaan ikäihmisen seksuaalista identiteettiä loukkaavaa käytöstä, alistamista, ahdistelua, sukupuolista häirintää tai sukupuoliyhteyteen pakottamista ja raiskausta.

Taloudellinen hyväksikäyttö, jolla tarkoitetaan ikäihmisen rahojen tai muun omaisuuden (tavaroiden, osakkeiden, asunnon, lääkkeiden jne.) käyttöä, myymistä tai hävittämistä ilman hänen lupaansa.

Taloudellista hyväksikäyttöä on myös ikäihmisen rahojen tai muun omaisuuden kiristäminen uhkailemalla väkivallalla, hoidotta jättämisellä tai hylkäämisellä. Taloudellisesta hyväksikäytöstä on kyse myös silloin, jos käytetään hyväksi ikäihmisen hyväntahtoisuutta, avun tarvetta, luottamusta tai sairauden takia alentunutta arviontikykyä taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi.

Hoidon ja avun laiminlyönti. Laiminlyönti voi olla tarkoituksellista, jolloin kieltäydytään hoitovastuusta tai jätetään ikäihminen hoitamatta. Se voi olla myös tarkoituksetonta, jolloin ikäihmisen hoidon epäonnistuminen johtuu hoitajan tai muun hoitovastuussa olevan henkilön osaamattomuudesta, tiedonpuutteesta, uupumuksesta tai välinpitämättömyydestä.

Riskitekijät

Ikä, sukupuoli, sosiaalinen tausta tai varallisuus eivät suojele kaltoinkohdelluksi tai väkivallan kohteeksi joutumiselta. Suomalaisissa ja ulkomaisissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu joitakin yhteisiä tekijöitä, jotka voivat kärjistyessään johtaa asiattomaan kohteluun, laiminlyönteihin tai jopa väkivaltaan. Näitä ovat:

  • ikäihmisen toimintakykyä ja elämänhallintaa heikentävät fyysiset ja psyykkiset sairaudet
  • iäkkään puolison tai muun läheisen ihmisen toimintakykyä ja elämänhallintaa heikentävät sairaudet
  • ikäihmisen alkoholin tai muiden päihteiden väärinkäyttö
  • iäkkään puolison tai muun läheisen päihteiden väärinkäyttö
  • puolison sairaalloinen mustasukkaisuus
  • hoitajan tai muun ikääntyneen hoidosta vastuussa olevan henkilön uupuminen, tietämättömyys tai osaamattomuus
  • sosiaalisten kontaktien puute, yksinäisyys ja eristäytyminen
  • taloudellinen tai asumiseen liittyvä riippuvuus ikäihmisen ja hänen läheisensä välillä
  • selvittämättömiä pulmia ja ristiriitoja läheisissä ihmissuhteissa
  • väkivaltainen parisuhde- tai perhehistoria

Tunnistaminen

Kaltoinkohtelun olemassaolon tunnustaminen ja tunnistaminen ei aina ole helppoa. Ulkopuolisen voi olla vaikea tunnistaa kaltoinkohtelua tai jopa väkivaltaa, jos ikäihminen ei siitä itse halua tai pysty kertomaan. Ikääntynyt ei itsekään aina ymmärrä joutuneensa kaltoinkohtelun tai väkivallan kohteeksi.

Huonoa kohtelua kokenut voi tuntea syyllisyyttä ja häpeää tapahtuneesta. Hän voi olla huolissaan tekijälle mahdollisesti aiheutuvista seurauksista, pelätä tekijän uhkauksia, hylätyksi tulemista, leimautumista kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan tai perhesalaisuuksien paljastumista. Kaltoinkohtelun merkit saattavat myös sekoittua ikääntymisen mukanaan tuomiin muutoksiin tai sairauksiin esimerkiksi dementoivien sairauksien oireisiin.

Fyysisen pahoinpitelyn merkkeinä voi olla esimerkiksi eri paranemisvaiheessa olevat mustelmat, ruhjeet tai muut vammat.  Ikäihminen saattaa hakeutua hoitoon muutaman päivän viiveellä vammojen syntymisestä, eivätkä vammat vastaa hänen tai hänen läheistensä kertomusta. Myös toistuvasti ilmenevät uudet vammat ja ruhjeet voivat kertoa jatkuvasta pahoinpitelyistä.

Muita ulkoisia kaltoinkohtelun merkkejä voi olla henkilön yleinen hoitamattomuus, aliravitsemus, kuivuminen, lääkityksen laiminlyönti tai liiallinen lääkkeiden käyttö. Myös jatkuva rahan puute tai kieltäytyminen tarvittavista palveluista voi viitata hyväksikäyttöön.

Kaltoinkohtelu aiheuttaa usein muutoksia ikäihmisen käyttäytymisessä. Muutokset voivat ilmetä arkuutena, masentuneisuutena, itkuisuutena, itsetuhoisina ajatuksina ja puheina, pelokkuutena, takertumisena tai aggressiivisuutena.  Hän saattaa käyttää sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluita runsaasti tai kieltäytyä niistä kokonaan.

Kaltoinkohtelulla ja väkivallalla on aina seurauksia, jotka saattavat nopeuttaa ikääntymisprosessia ja pahentaa perussairauksia, jotka vaikuttavat ikäihmisen toimintakykyyn ja elämänhallintaan heikentävästi. Kaltoinkohtelu ja väkivalta on aina loukkaus ikääntyvän ihmisen identiteettiä ja ihmisoikeuksia kohtaan. Kaltoinkohtelu ja väkivalta horjuttavat niitä kokeneen minäkuvaa ja uskoa yhteiskunnan ja toisten ihmisten auttamisen mahdollisuuksiin.

Avun hakeminen

Väkivaltaa ja huonoa kohtelua ei tule koskaan hyväksyä. Asiasta puhuminen jonkun luotettavan henkilön kanssa on usein avuksi ja auttaa jaksamaan. Yhdessä voi löytyä uusia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Ammatillista apua saat ottamalla yhteyttä Suvanto ry:n asiakastyöntekijöihin.  Tietoa avusta saa myös oman kunnan sosiaalipäivystyksestä, alueen sosiaalityöntekijältä, kotihoidon ja terveysaseman henkilökunnalta, lähimmästä turvakodista ja poliisilta. Apua, tukea ja neuvoja tarjoaa myös valtakunnalliset ja alueelliset auttavat puhelimet, seurakunnat sekä väkivaltatyöhön ja ikäihmisten erityiskysymyksiin erikoistuneet järjestöt ja yhteisöt.

Omaisen, naapurin, ystävän tai hoitohenkilökuntaan kuuluvan huomatessa väkivallan tai muunlaisen kaltoinkohtelun merkkejä, on asiaan puututtava. Asiallinen ja ikäihmistä kunnioittava keskustelunavaus on ensimmäinen askel. Auttamisessa ja tukemisessa tärkeää on ikäihmisen ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioittava asenne sekä turvallisuuden takaaminen. Usein kaltoinkohtelija on ikäihmiselle läheinen ja rakas tuomittavista teoistaan huolimatta. Auttamiselle ja tukemiselle on annettava aikaa, mutta jos kaltoinkohtelu uhkaa henkeä ja terveyttä on toimittava heti.

Myös kaltoinkohtelija tarvitsee usein apua esimerkiksi päihteiden käyttöönsä tai muuhun sairauteensa. Yhteistyö päihdehuollon, psykiatrian poliklinikan, lääkärin tai muun auttajatahon kanssa auttaa katkaisemaan väkivallan kierteen ja ehkäisemään kaltoinkohtelua. On kuitenkin muistettava, että oli kaltoinkohtelun syy mikä hyvänsä, ei se vie tekijältään siitä vastuuta. Miesten keskus, Ensi- ja turvakotien liiton yhdistyksissä tehtävä väkivaltatyön avopalvelu, Lyömätön linja ja Maria Akatemian Demeter-toiminta ovat esimerkkejä erilaisista tahoista, jotka tekevät työtä lähisuhteessa väkivaltaa käyttäneiden kanssa.

Linkit

www.apua.info 
Apua-neuvontaverkosto

www.ensijaturvakotienliitto.fi
Ensi– ja turvakotien liitto ry

www.folkhalsan.fi
Folkhälsan

www.helsinkimissio.fi
HelsinkiMissio

http://www.ikainstituutti.fi/etusivu/

Ikäinstituutti

www.inpea.net
The International Network for the Prevention of Elder Abuse

www.suomi.fi
Julkishallinnon yhteinen palveluhakemisto kansalaisille

www.kuluttajavirasto.fi
Kuluttajavirasto

www.lyomatonlinja.fi
Lyömätön linja Espoossa

www.maria-akatemia.fi
Maria Akatemia -> Demeter-toiminta

www.mtkl.fi 
Mielenterveyden keskusliitto

http://www.kotivkivalta.fi/

Mikään ihonväri ei kestä väkivaltaa -kampanja

www.muistiliitto.fi 
Muistiliitto ry

www.naistenlinja.fi 
Naistenlinja

www.turvakoti.net
Nettiturvakoti (Ensi– ja turvakotien liitto ry)

www.om.fi
Oikeusministeriö

www.omaishoitajat.com
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

www.pelastusarmeija.fi
Pelastusarmeija

www.poliisi.fi
Poliisi

www.rikosuhripaivystys.fi
Rikosuhripäivystys

www.rikoksentorjunta.fi
Rikoksentorjuntaneuvosto

www.intermin.fi
Sisäasianministeriö

www.naapuri.fi

Setlementtiyhdistys Naapuri Tampereella

www.stm.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö

www.potilasliitto.fi
Suomen potilasliitto ry

www.redcross.fi
Suomen punainen risti

www.muistiasiantuntijat.fi
Suomen muistiasiantuntijat ry

www.spfpension.fi
Svenska pensionärsförbundet rf

www.thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos -> tutkimus ikääntyneisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta

www.tukinainen.fi
Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Tukinainen ry. Tukea seksuaalista väkivaltaa kokeneille naisille ja miehille

www.senjanetti.fi
Internet sivu seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneiden auttajatahoista

www.valli.fi 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

www.vanhustyonkeskusliitto.fi
Vanhustyön keskusliitto

http://www.seksuaalivakivalta.fi/

Välitä! – Seksuaaliväkivaltatyön yksikkö Tampereella